Gratis verzending binnen NL vanaf €50 | Op werkdagen voor 15:00 uur besteld = morgen in huis! (tenzij anders aangegeven)

Geldig vanaf d.d. 01 augustus-2020

Newborn Musthaves, gevestigd te Barneveld
Emailadres: info@newbornmusthaves.nl
KvK-nummer: 83414932
BTW-identificatienummer: NL862865244B01

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Newborn Musthaves (verder aan te duiden als NM). De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk via www.newbornmusthaves.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling op www.newbornmusthaves.nl geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, die op dat moment van kracht zijn. Newborn Musthaves behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet omschreven is in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg en beoordeling  plaats te vinden ‘naar alle billijkheid’ t.o.v. deze bepalingen.

 1. PRIJZEN

2.1 Alle prijzen van Newborn Musthaves zijn vrijblijvend en Newborn Musthaves behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van -wettelijke- voorschriften noodzakelijk is (waaronder verhoging in btw-tarieven).
2.2 Alle prijzen van Newborn Musthaves zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten
2.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Newborn Musthaves niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 1. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van Newborn Musthaves zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen van Newborn Musthaves gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.2 Newborn Musthaves kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 1. BETALINGEN

4.1. Tijdens het plaatsen van een bestelling heeft de koper de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden, waaronder direct betalen via Apple Pay, Bancontact, iDEAL of creditcard

 1. BESTELLING/ LEVERING

5.1 Newborn Musthaves zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Newborn Musthaves kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Newborn Musthaves zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

5.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

5.5. Producten van Newborn Musthaves worden uitsluitend geleleverd door erkende vervoerders. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Newborn Musthaves tot het moment van bezorging aan betreffende vervoerder. Newborn Musthaves is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen of kwijtraken van post/pakket van bestellingen door de vervoerder. Ook is Newborn Musthaves niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de koper.

 1. ZICHTTERMIJN/ HERROEPINGSRECHT

6.1 Na de betaling zal overeenkomstig aan de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), de koper het recht hebben (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd en eindigt na afloop van deze termijn. Wel dient door de koper bewezen te worden dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en het product moet in nieuwstaat zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Newborn Musthaves er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde producten, die speciaal voor de koper gemaakt zijn. Dit staat bij de productinformatie van de betreffende producten vermeld.

 1. GEGEVENSBEHEER

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Newborn Musthaves, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Newborn Musthaves. Newborn Musthaves houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 Newborn Musthaves respecteert de privacy van de gebruikers van www.newbornmusthaves.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Newborn Musthaves houdt slechts voor statistische doeleinden de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen worden hiermee bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik.

 1. GARANTIE EN CONFORMITEIT

8.1 Newborn Musthaves staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de -op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst - bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product defect of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken binnen 48 uur via e-mail te melden via info@newbornmusthaves.nl. Terugzending van producten dient te geschieden in nieuwstaat in de originele verpakking. Beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.3 Indien de klacht van de afnemer door Newborn Musthaves gegrond wordt bevonden, zal Newborn Musthaves naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of vindt restitutie van het volledige aankoopbedrag plaats.
8.4 Deze garantie geldt niet indien:
- de koper jegens Newborn Musthaves in gebreke is.
- de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Newborn Musthaves en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 1. OVERMACHT

9.1 Newborn Musthaves is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Newborn Musthaves.
9.2 Newborn Musthaves behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Newborn Musthaves gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.3 Indien Newborn Musthaves bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. AANSPRAKELIJKHEID/ COMMUNICATIE

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Newborn Musthaves voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.2 Newborn Musthaves is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet, social media en enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Newborn Musthaves en de koper -of door de koper ingeschakelde derden- voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Newborn Musthaves en de koper.
10.3 Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties betreffende kleuren en afmetingen van producten zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Eigendom van alle door Newborn Musthaves aan de koper verkochte en geleverde producten blijft bij Newborn Musthaves zolang de koper de vorderingen van de overeenkomst nog niet heeft voldaan.
11.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over van Newborn Musthaves op de koper.

 1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Newborn Musthaves en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 1. AUTEURSRECHT/ COPYRIGHT

13.1 Alle producten en ook de vormgeving en inhoud van de website, verpakking etc. van www.newbornmusthaves.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle designs en styling zijn zelf uitgevoerd en foto's en afbeeldingen zijn zelf gemaakt, uit eigen archief of uit archief van leveranciers. Voor het repliceren van producten, afbeeldingen, teksten of delen van teksten is toestemming nodig van Newborn Musthaves. Indien dit niet gebeurd, zal Newborn Musthaves hierop gepaste actie ondernemen.

Beschikbaarheid